Atık Su Analizi

Suyun belli kullanım amacına uygunluğunun saptanması, su kalitesi ve kirliliği araştırmalarının temel amacını oluşturur. İçme ve kullanma suları ile ilgili pek çok ülkede standartlar ve sınır değerler oluşturulmuştur. Standartlar ve sınır değerler; suyun içerdiği iyon, gaz ve asılı haldeki maddelerin belli sınırları aşması halinde ortaya çıkabilecek olumsuzların önlenmesi ve insan, hayvan, bitki yaşamına zararlı etkilerin en aza indirilmesi amacıyla konulmuştur. İlgili sınır değerler aşıldığı zaman çevrede ve dolayısıyla canlılar üzerinde ortaya çıkabilecek olumsuz veya zararlı etkilerin belirlenmesi mümkündür. Akarsu, yeraltı suyu ve atık su örneklerinde incelenen parametreler; sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen ve elektriksel iletkenlik (EC), her türlü su kimyası ve kirliliği çalışmalarında ölçülmesi gereken temel parametrelerdir. Ca, Mg, Na, Cl, HCO3, SO4 iyonları sularda bulunan temel iyonları oluşturur. Bu altı iyonun toplam konsantrasyonu; suyun seyreltik oluşuna veya deniz suyundan yüksek tuzluluğa sahip olmasına bakmaksızın, suda çözünmüş toplam maddelerin % 90’ından fazlasını oluşturur.

 

Bu kapsamda;

 • İçme Suyu, Kullanma Suyu, Yeraltı Suyu, Kaynak Suyu, Yağmur Suyu Olmak Üzere Su Analizleri,
 • Arıtma Giriş-Çıkış/Deşarj Suları, Proses Suları, Deponi Alanları Sızıntı Suyu Olmak Üzere Atık Su Analizleri,
 • Arıtma Tesisi Verimlilik-Performans Analizleri,
 • Karakterizasyon Analizleri,
 • Akarsu, Göl Suları Analizleri
 • Mikrobiyolojik Analizler
 • modern analitik laboratuvarımızda yapılmaktadır.
 • Mevzuat Bilgisi;
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metotları Tebliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
 • Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
 • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (Ek-1 ve Ek-2)
 • Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği